PovezaveKontakt

OS, 8. razred, drugi test

Test: Sila, tlak

1. Jožek je težak 390 N in nosi nahrbtnik z maso 3,5 kg. S kolikšno silo pritiska nahrbtnik na Jožeka?

2. Jožek vleče škatlo z maso 6 kg po cesti, da se giblje enakomerno. Vleče jo s silo 30 N v vodoravni smeri.
a) Katere sile deluujejo na škatlo in kako veliko so te sile? Odgovor: Sila Marka (30 N), teža (gravitacija, 60 N), pravokotna sila podlage (60 N), sila trenja (30 N) .
b) Nariši sile na škatlo. Merilo: 1 cm pomeni 20 N.

c) Ali je škatla v ravnovesju? Pojasni! Odgovor: Škatla je v ravnovesju. To vemo zato, ker se giblje enakomerno in je vsota sil na škatlo enaka nič.

3. Načrtovalno in računsko določi rezultanto sil. Merilo: 1 cm pomeni 40 N.

Odgovor (računsko): Z načrtovanjem izmerimo, da je rezultanta dolga 1,5 cm, to je 60 N. Izračunamo jo tako, da najprej izmerimo sili F1 (2 cm, to je 80 N) in F2 (0.5 cm, to je 20 N). Ker delujeta v nasprotnih smereh, je rezultanta velika 80 N - 20 N = 60 N.

tukaj: 4. Zapiši odnos med tlakom in ploščino! Odgovor: Tlak je kvocient med silo, ki deluje pravokotno na ploskev, in ploščino ploskve. S simboli to zapišemo kot: p = F/S.

Zapiši osnovno enoto za tlak. Odg: Pa
Kakšno enoto za tlak še poznamo? Odg: bar
Kakšen je zračni tlak pri morju? Odg: 1 bar.

5. Načrtovalno določi rezultanto sil, če je sila F1 velika 600 N.
Merilo 1 cm pomeni ... Odg.: 200 N. Ugotovimo ga tako, da izmerimo dolžino puščice, ki prikazuje silo F1. Dolžina te puščice je 3 cm. Ker vemo, da je velikost sile F1 600 N, pomeni, da vsak centimeter predstavlja 200 N.
Zdaj izmerimo dolžino sile F2. Izmerimo 2,5 cm. To pomeni, da je velikost sile F2 500 N.
Nazadnje sili z načrtovanjem seštejemo. Najprej narišemo vzporednici silama (tanki rdeči črti). Nazadnje še rezultanto FR. Iz izmerjene dolžine 5 cm ugotovimo, da je velikost rezultante 1000 N.

6. Vstavi pravilno besedo, ki je zapisana v oklepaju!
Dele stroja mažemo z oljem, da zmanjšamo (povečamo, zmanjšamo) trenje (upor, trenje). Delfini imajo aerodinamično obliko, zato je upor (upor, trenje) zelo majhen (velik, majhen).

7. Rozamunda pestuje miško. Miška tehta 1,5 kg. Dopolni trditve!
Teža miške je 15 N.
Rozamunda jo drži s silo 15 N.
Miška je v ravnovesju, zato ker je vsota obeh sil (teža in Rozamunda), ki delujeta na miško, enaka 0.

8. Imenuj telesi, ki zakonu o vzajemnem učinku delujeta druga na drugo.
"Peter sedi na gugalnici"
Telesi sta: Peter in gugalnica.

9. Jožek drži snežno kepo s silo FJ, da se ne skotali po klancu navzdol. Velikost sile FJ je 100 N.
Načrtovalno določi silo podlage FP in težo snežne kepe!
Merilo: 1 cm pomeni 50 N.

Na začetku je narisana le sila Jožeka, FJ. Vemo, da krogla miruje, zato mora biti vsota sila nanjo enaka nič. Poleg sile Jožeka na kroglo delujeta še teža Fg in pravokotna podlaga Fp. Lepenje zanemarimo.
Vemo, da teža deluje navpično navzdol, pravokotna podlaga pa pravokotno na površino klanca. Zato narišemo trikotnik sil, kakor na prvi risbi pod "Resitev". Navpična stranica osenčenega trikotnika predstavlja smer in dolžino teže Fg. Poševna stranica, ki je pravokotna na površino klanca, pa silo podlage Fp. Potem silo podlage prenesemo desno, da poudarimo, da deluje na kroglo. Prijemališče te sile je v točki, kjer se krogla dotika klanca.

Nazadnje izmerimo, da je dolžina puščice, ki ponazarja težo Fg enaka 6 cm. Iz merila izračunamo, da je velikost teže enaka 6*50 N = 300 N. Dolžina podlage je okoli 5.5 cm in zato velikost sile podlage Fp enaka 5.5*50 N = 275 N.

Napiši pogoj za ravnovesje!
Odgovor: Če telo miruje ali se enakomerno premo giblje, je vsota sil, ki delujejo nanj, enaka nič.

10. Kolikšni sta gostota in specifična teža vode?
Odgovor: Gostota vode je 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3. Specifična teža vode je 10 N/dm3 = 10000 N/m3.

11. Od česa je odvisna velikost sile trenja?
Odgovor: Sila trenja Ft je odvisna od obeh površin: podlage in telesa, ki drsi po podlagi (to opišemo s koeficientom trenja kt, ter od sile, ki deluje pravokotno na podlago N. Velikost sile trenja izračunamo kot prdikt: Ft = kt * N.